ubezpieczenia transportowe
|

Ubezpieczenia transportowe — ochrona Twojego ładunku w podróży

W dzisiejszym dynamicznym świecie handlu i usług transportowych, ochrona ładunku jest niezwykle istotna. Zarówno dla firm zajmujących się usługami transportowymi, jak i dla przedsiębiorców, którzy powierzają swoje dobra w transporcie, ubezpieczenia transportowe stanowią kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i ochrony przed różnymi ryzykami.

Rodzaje ubezpieczeń transportowych: Jakie opcje masz do wyboru?

Kluczową rolę w transporcie drogowym oraz w szeroko rozumianej branży transportowej odgrywa odpowiednie zarządzanie ryzykiem, jak i właściwe produkty ubezpieczeniowe. Dobra ochrona ubezpieczeniowa daje pewność zabezpieczenia przed skutkami ewentualnych uszkodzeń w czasie całego procesu transportu. Wyróżniamy kilka rodzajów ubezpieczeń, przeznaczonych dla przewoźników, producentom oraz handlowcom, wyłączając w to także eksporterów i importerów, którzy w ramach działalności sprowadzają czy też wysyłają różnego rodzaju ładunki.

Czym różnią się poszczególne produkty ubezpieczeniowe? Na co warto zwrócić uwagę, podpisując umowę z konkretnym ubezpieczycielem? Czytaj dalej, a zdobędziesz wszystkie niezbędne informacje.

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego

Najbardziej popularną umową, której przedmiotem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, który wykonuje usługi transportowe w zakresie krajowym lub międzynarodowym jest OCP. Polisa taka odgrywa znaczącą rolę w momencie prowadzenia działalności gospodarczej, pozwala ona przenieść odpowiedzialność finansową na firmę ubezpieczeniową w razie wystąpienia ewentualnej szkody.

Dlaczego warto korzystać z polisy OCP?

Bardzo duża liczba przedsiębiorców sugeruję się ceną ubezpieczenia i dlatego też wybiera tańszą polisę. W praktyce jednak nie oferują one dobrej ochrony interesów objętych ubezpieczeniem. Ogólne warunki przewidują objęte ochroną odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego za szkody, jakie powstaną podczas wykonywania umowy przewozu – z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu lub niewykonalne (dotyczy to kradzieży zniszczenia towaru uszkodzenia czy też opóźnienia w dostawie).

Zakłady ubezpieczeniowe często stosują różne wyłączenia, które prowadzą do tego, że firmy takie pozbywają się odpowiedzialności za niektóre ryzyka. W ostateczności doprowadza to odmowy odszkodowań na wielką skalę. Zawierając takie ubezpieczenie, zatem należy dokładnie opisać charakter prowadzonej przez siebie działalności oraz zakres ochrony, jaki będzie niezbędny, aby ubezpieczenie było skutecznie. Warto pamiętać, że jeżeli firma nie będzie miała odpowiedniego zakresu ochrony, nie będzie można mieć pewności co do wystarczającego zakresu ubezpieczenia.

Składowe dobrego ubezpieczenia OCP

Dobre ubezpieczenie powinno być tak skonstruowane, aby chronić ubezpieczonego od wszystkich możliwych zdarzeń. Zgodnie ze specyfikacją wykonywanych przez firmę przewozów w umowie powinny zostać zawarte takie aspekty jak:

 • odpowiednia kwota sumy gwarancyjnej (powinna ona pokrywać pełną wartość towaru, jaka jest przewożona w jednym transporcie albo wartość, jaką zadeklarujemy na liście przewozowym),
 • określenie pełnego asortymentu przewożonych produktów, które mogą być transportowane w danym momencie czy też w przyszłości oraz przez cały okres trwania polisy,
 • możliwość zaparkowania pojazdu poza parkingami strzeżonymi,
 • ochrona wszystkich przewozów wykonywanych przez wszystkie pojazdy należące do firmy bez konieczności zgłaszania ich osobno do firmy ubezpieczeniowej,
 • strzeżenie zakresu ubezpieczenia mienia w transporcie wykonywanym przez podwykonawców,
 • rozszerzenie zakresu ochrony od niedbalstwa przewoźników, podwykonawców czy kierowców,
 • rozszerzenie zakresu ochrony o winę umyślną,
 • ubezpieczenie w przypadku niewpisania firmy, która wykonuje transport w zakres listu przewozowego,
 • ochrona przewozów towarów ADR,
 • ochrona za wydanie towaru osobie, która nie była do tego upoważniona,
 • ochrona za szkody powstałe w wyniku dostania się do przestrzeni ładunkowej imigrantów,
 • ochrona za szkody, które powstaną wyniku kradzieży lub wyłudzenia towaru przez oszusta,
 • ubezpieczenie w przypadku szkód poniesionych za nieprzestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym,
 • ochrona w sytuacji braku aktualnego świadectwa ATP.

Przedstawiony wyżej zakresu ubezpieczenia mienia w transporcie oraz pracowników wykonujących przewóz towarów pozwala na bardzo wysokie pokrycie i chroni od większości ryzyk, jakie mogą wystąpić podczas przewozu produktów. W sytuacji, kiedy przewoźnik nie zadba o wprowadzenie odpowiednich zapisów do polisy, w razie wystąpienia określonej szkody, która nie została objęta ubezpieczeniem, jej skutki będzie musiał pokryć samodzielnie.

ubezpieczenia transportowe - zakres obowiązywania
Wykupując ubezpieczenia transportowe nie martwimy się o towar na żadnym etapie przejazdu.

Ubezpieczenie cargo

Na koszty związane z uszkodzeniem towaru w trakcie realizacji transportu narażeni są również przedsiębiorcy oraz właściciele produktów, które w przewozach korzystają z własnego transportu czy też z usług przewoźników zawodowych. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad ubezpieczeniem cargo, które dotyczy ochrony ubezpieczeniowej mienia, czyli samych towarów. Ubezpieczenie takie obejmuje przewóz ładunków od momentu opuszczenia miejsca, w którym został nadany do chwili dostarczenia do miejsca docelowego, wraz z niezbędnymi czynnościami związanymi z przeładunkiem oraz przejściowym magazynowaniem na trasie transportu (ochrona może obejmować także załadunek oraz rozładunek towaru).

Zakres ochrony w ubezpieczeniu cargo

Ubezpieczenie cargo ma szeroki zakres pokrycia. Obejmuje ono każde ryzyko straty czy też szkody z wyjątkiem wyłączeń zawartych w klauzulach. Zakres podstawowy takiego ubezpieczenia zazwyczaj obejmuje szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych, takich jak np. powódź, kradzież pożar itp. Kiedy wybierzemy rozszerzony zakres ochrony, obejmiemy ubezpieczeniem również zdarzenia nagłe, niespodziewane oraz niezależne od woli ubezpieczonego np. szkody powstałe wskutek kradzieży mienia razem ze środkiem transportu, oraz kradzieży z włamaniem.

Proces odszkodowawczy

Proces odszkodowawczy z polisy cargo transportowej przebiega bardzo szybko. Wystarczy by uprawniony do uzyskania odszkodowania właściciel ładunku, udowodnił fakt powstania szkody, która została objęta ubezpieczeniem. Wówczas wypłata należnych środków następuje w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o szkodzie. Wygląda to zupełnie inaczej niż w przypadku wypłaty OCP. W większość sytuacji takie odszkodowanie uzyskuje się od pełnej wartości szkody.

Ubezpieczeniem cargo można również objąć mienie w transporcie drogowym, transporcie kolejowym, transporcie wodnym, morskim, śródlądowym, lotniczym, jak i kombinowanym. Możliwe jest ubezpieczenie nie tylko jednego, pojedynczego ładunku, ale również wszystkich ładunków w określonym okresie.

Pracownik w transporcie a ubezpieczenie

Pracownik zatrudniony w branży transportowej również podlega ochronie ubezpieczenia. Najczęściej dotyczy to następstwa nieszczęśliwego wypadku, któremu uległ w trakcie podróży służbowej. Pracownicy, którzy chcą zabezpieczyć się przed tego typu roszczeniami, powinny wykupić ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego

ubezpieczenia transportowe, a straty firmy
Ubezpieczenia transportowe pozwalają zmniejszyć straty firmy poprzez pokrycie części kosztów. Warto wykupić te, które najczęściej się przydają w danej firmie.

Zakres ubezpieczenia

Standardowo zakres takiego ubezpieczenia dotyczy między innymi:

 • wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci pracownika,
 • świadczenia dodatkowego dla dzieci, które zostają wypłacane po śmierci pracownika, 
 • świadczenia z tytułu uciążliwe go leczenia, 
 • świadczeń medycznych, 
 • przekwalifikowania zawodowego, 
 • pokrycia kosztów pogrzebu.

Możliwe jest rozszerzenie takiego ubezpieczenia między innymi o:

 • ryzyko okresowej lub całkowitej niezdolności do pracy, wypłaty świadczeń szpitalnych,
 • pokrycie kosztów rehabilitacji,
 • organizacja oraz pokrycie kosztów poszkodowanego do kraju zamieszkania.

Takiego typu polisa zwalnia pracodawcę ubezpieczonego z konieczności inwestowania własnych środków finansowych oraz problemów związanych z procedurą rozpatrywania roszczeń zgłaszanych przez pracownika.

Kiedy nie należy oczekiwać wypłaty odszkodowania?

Nie można zapomnieć, że istnieją sytuacje, w których zakład ubezpieczeń nie wypłacie odszkodowania, pomimo że wypadek miał miejsce. Będzie tak, gdy do zdarzenia doszło wskutek umyślnego działania przedsiębiorcy lub jego rażącego niedbalstwa. Ponadto w sytuacji, kiedy pracownik podczas wypadku był pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających również nie dostanie odszkodowania.

Podsumowanie

Ubezpieczenia transportowe to nieodłączny aspekt działalności przewozowej. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika oraz spedytora, umowy przewozu, a także zdarzenia nagłe, takie jak kradzieże czy uszkodzenia mienia w transporcie, stanowią realne zagrożenia dla ładunków i finansowej stabilności przedsiębiorców. Dlatego właśnie istnieje szeroki zakres ochrony oferowany przez ubezpieczenia transportowe, obejmujący m.in. ubezpieczenie cargo, ubezpieczenia OC przewoźnika, a także ubezpieczenie mienia w transporcie.

Bezpieczeństwo ładunku powinno być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy z branży transportowej. Ubezpieczenia transportowe stanowią niezbędne narzędzie, które chroni przed nieprzewidzianymi sytuacjami i niekorzystnymi konsekwencjami dla działalności przewozowej. Dlatego, jeśli chcieliby Państwo dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo swojego ładunku, warto zainwestować w ubezpieczenie transportowe i nie martwić się w czasie jego przewozu.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia transportowego?

Ubezpieczenie transportowe może być korzystne dla różnych podmiotów, takich jak producenci, dystrybutorzy, przewoźnicy oraz właściciele towarów lub pojazdów.

Jakie rodzaje ubezpieczenia transportowego są dostępne?

Istnieje kilka rodzajów ubezpieczenia transportowego, w tym:
– Ubezpieczenie cargo: chroni towar przed stratą lub uszkodzeniem podczas transportu.
– Ubezpieczenie CMR: dotyczy przewozu drogowego towarów międzynarodowych i jest regulowane Konwencją CMR.
– Ubezpieczenie mienia: obejmuje ochronę pojazdów, kontenerów i innych przedmiotów w trakcie transportu.
– Ubezpieczenie OCP (Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika): chroni przewoźnika przed odpowiedzialnością za straty lub uszkodzenia towarów klientów.
– Ubezpieczenie wypadkowe: zapewnia ochronę w przypadku wypadków i obrażeń w trakcie transportu.

Jakie ryzyka są zwykle objęte ubezpieczeniem transportowym?

Ryzyka objęte ubezpieczeniem transportowym mogą obejmować:
Kradzież lub utrata towaru w trakcie transportu.
Uszkodzenie lub zniszczenie towaru spowodowane wypadkiem, pożarem, zalaniem lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami.
Odpowiedzialność za straty towaru lub obrażenia osób trzecich.

Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia ubezpieczenia transportowego?

Dokumenty wymagane do zawarcia ubezpieczenia transportowego mogą się różnić w zależności od konkretnej polisy i ubezpieczyciela. W ogólności mogą być wymagane faktury zakupu towarów, dokumenty przewozowe, takie jak listy przewozowe czy CMR, oraz inne dokumenty potwierdzające wartość i stan towaru.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *