koszty magazynowania
|

Jakie są koszty magazynowania towarów? Jak zarządzać kosztami magazynowania?

Koszty magazynowania są nieodłącznym elementem logistyki i mogą znacząco wpływać na rentowność przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy i menedżerowie magazynów muszą mieć świadomość, że koszty związane z przechowywaniem towarów obejmują wiele różnych czynników. Powinni je znać też ci, którzy chcą zacząć wynajmować powierzchnię magazynową. W tym artykule skupimy się na identyfikacji i zarządzaniu kosztami magazynowania, aby pomóc przedsiębiorstwom zoptymalizować wydatki i zwiększyć efektywność operacji magazynowych.

Z czego składają się koszty magazynowania?

Głównym celem osoby odpowiedzialnej za zarządzanie logistyczne, jest osiągnięcie jak najniższych kosztów magazynowania oraz wzrost profitów przedsiębiorstwa. Wskaźnik kosztów magazynowych wyrażony jest w jednostce SM.

Osiągnięcie optymalnego wyniku wymaga przeprowadzenia analiz oraz zidentyfikowanie obszarów, które generują koszty, co pozwoli określić możliwości ograniczenia ich bez konieczności zmniejszenia wydajności obiektów. Proces wcześniej opisany nazywamy inaczej optymalizacją procesów magazynowania.

W niniejszym artykule skupimy się na umówieniu kosztów magazynowania oraz wyróżnimy i wskażemy takie obszary, których optymalizacja może pomóc ograniczyć wydatki firmy w zakresie składowania oraz przechowywana ładunków.

Koszty logistyczne

Koszty logistyczne możemy podzielić na trzy główne kategorie, do których należą:

 • koszty zaopatrzenia — generowane przez dział zaopatrzenia oraz składowane towary, dokładnie ich zamówienia u dostawców,
 • koszty magazynowania — utrzymanie dobrze funkcjonującego magazynu, na który składa się ogromna liczba różnorodnych kosztów, między innymi czynności związane z transportem oraz obsługą ładunków, jak i zarządzanie gospodarką magazynową,
 • koszty dystrybucji — stanowią dużą część wydatków, jakie ponosi przedsiębiorca, a ich zmniejszenie nie należy do łatwych zadań. Takie koszty często uzależnione są od czynników zewnętrznych, nad którymi mamy ograniczoną kontrolę albo w ogóle jej nie mamy (np. obecna cena paliwa).

Koszty magazynowania — co do nich należy?

Kiedy już wiemy, jakie są składowe kosztów logistycznych, należy się przyjrzeć obszarom, które bezpośrednio wpływają na generowanie kosztów generowanych przez usługi magazynowe. Poniżej wypiszemy i krótko scharakteryzujemy każdy nich.

Powierzchnie magazynowe

Aby utrzymać magazyn, przedsiębiorca musi ponieść następujące koszty:

 • wynajem lub budowa magazynu. Koszty takiej nieruchomości zależą przede wszystkim od rodzaju inwestycji firmy — w koszty wynajmowanej powierzchni czy też budowa własnego obiektu,
 • konserwacja oraz naprawy. Obejmują one cały koszt magazynowania związany z renowacją, utrzymaniem oraz rozbudową obiektu,
 • ubezpieczenieWszystkie koszty poniesione w związku z polisą ubezpieczeniową, która obejmuje budynek oraz wyposażenie magazynu czy też ubezpieczenie pracowników i składowane tam towary,
 • podatki. Utrzymanie nieruchomości.

Wyposażenie magazynu

Tu zaczyna się naliczanie kosztów magazynowania. Jest to część kosztów magazynowania, która dotyczy rozwiązań przeznaczonych do składowania ładunków oraz urządzeń umożliwiających ich obsługę — dokładniej chodzi o koszty wynajmu sprzętu. Do takich maszyn należą na przykład:

Narzędzia oraz urządzenia przeładunkowe. Tak samo, jak urządzenia wymagające obsługi operatora, jak i takie sterowane w sposób automatyczny. Do takich kosztów można zaliczyć również urządzenia stosowane przy kompletacji zamówień.

System składowania. Są to między innymi regały przemysłowe umieszczone w magazynie.

System zarządzania magazynem. Tak naprawdę nie jest to przedmiot materialny, jednak ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania magazynu, do tego wymaga sporych nakładów finansowych.

W kosztach magazynowania, które są powiązane z wyposażeniem obiektu, należy również uwzględnić wszystkie wydatki, które są znane jako usługi magazynowe — związane z naprawami oraz konserwacją urządzeń i jak okresowym przeprowadzane przeglądu stanu technicznego regałów.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu

Do takich kosztów zalicza się wynagrodzenia pracowników, koszty związane z obsługą administracyjną koszty obsługi systemów informatycznych, wydatki poniesione w związku z kupnem ubrań służbowych dla pracowników oraz benefity czy dodatkowe premie za uzyskane wyniki. Koszty takie ulegają zmianom. Dotyczy to przede wszystkim firmom, których działalność ma charakter sezonowy, wiążę się z tym potrzeba zatrudnienia pracowników na czas określony.

Koszty powiązane z przechowywaniem towarów

Nadwyżka stanu zapasów magazynowych jest zawsze problematycznym zagadnieniem dla przedsiębiorstwa. Pozwala ona w każdej chwili odpowiedzieć na zapotrzebowanie klientów oraz uniknąć sytuacji występowania braków. Jednakże generuje to wzrost następujący kosztów:

 • składowania — produkty, które są przytrzymywane w magazynie, powodują unieruchomienie kapitału, który mógłby być wykorzystany na nowe inwestycje w firmie,
 • ubezpieczenia — wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna od rodzaju oraz wartości zapasów to znaczy magazynowanych produktów,
 • mediów — wiążą się one z wydatkami na prąd, wodę, internet, sprzątanie czy koszty ogrzewania. W zależności od specjalnych warunków przechowywania produktów mogą być wyższe 
koszty magazynowania
Koszty magazynowania mogą drastycznie wzrosnąć, kiedy źle optymalizujemy działania. Zarządzaj magazynem odpowiedzialnie.

Koszy wynikające z błędów w magazynowaniu

Jest to grupa kosztów, które są generowane przez pomyłki wynikające z procesów magazynowych. Najczęściej należą do nich:

Braki zapasów. Generują one bezpośrednie straty finansowe (niemożliwa jest szybka kompletacja zamówień) oraz utratę dobrego wizerunku marki czy lojalności klientów.

Uszkodzenia asortymentu podczas obsługi. Wysokość kosztów magazynowania w takim przypadku będzie uzależniona od tego, czy ładunek został uszkodzony stale, czy istnieje możliwość jego naprawy.

Błędy w stanie zapasów (błędy magazynowe). Może to wynikać z kradzieży bądź też efektów błędów systemów informatycznych w czasie inwentaryzacji.

Starzenie się zapasów. Istnieją towary, które z biegiem czasu tracą swoją ważność. Prócz kosztów, które są związane z utratą wartości samego towaru, trzeba liczyć się z tymi znanymi jako koszty eksploatacyjne za niepotrzebne magazynowanie produktów nienadających się do użycia.

Jakie czynniki wpływają na koszty magazynowania towaru?

Jest wiele czynników, które mogą wpływać na koszty magazynowania produktów. W tym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę na te najważniejsze. Dlatego poniżej wymienimy i krótko scharakteryzujemy, naszym zdaniem, najważniejsze z nich.

Ilość przechowywanych towarów oraz referencji

Organizacja pracy magazynu to niełatwe zadanie. Jest ona uzależniona od liczebności towarów, które są tam składowane. W ostatnich latach zauważa się tendencję, że czynnik ten ma znaczący wpływ na koszty magazynowania. Wynika to z popularności e-commerce oraz zwiększającej się ilości zamówień składanych przez klientów, jak i związanej z tym obsługą coraz większej ilości towarów.

Wielkość towaru

To, jaki rodzaj ładunku składujemy oraz jaka jest jego charakterystyka i rozmiar wypływa bezpośrednio na sposób organizacji magazynu. Profesjonalne miejsca do przechowywania towarów wymagają stosowania specjalnych rozwiązań magazynowych (należą do nich regały wspornikowe), które przeznacza się do składowania nietypowych produktów. Jednolity oraz standaryzowany rozmiarowo asortyment niezwykle usprawnia obsługę, oraz przepływ ładunków. W finalnym rozrachunku skutkuje to niższymi kosztami magazynowania.

Popyt oraz sezonowość sprzedaży

Sezonowe zwiększanie się popytu na określony towar w konkretnych porach roku może sprawić, że praca magazynu stanie na głowie. Ważne jest, aby nie dopuścić do sytuacji, w której centrum dystrybucyjne będzie miało problem z obsługą większej liczby nowych zamówień. W tym celu dobrze jest przeprowadzić badania zachowania klientów oraz zmian rynkowych, jak i analizować wszelkie dostępne dane, które dotyczą obsługi towarów w magazynie. W taki sposób możliwym stanie się identyfikacja dostępnych szczytów sprzedaży danych produktów oraz odpowiednie przygotowanie do tego magazynów, oraz sposobu realizacji procesów logistycznych.

Kompletowanie zamówień

Kompletowanie zamówień oraz sposób jego przeprowadzania to najbardziej newralgiczny proces magazynowy również pod względem tego, jakie generuje koszty magazynowania. Ma on wpływ na układ i wyposażenie magazynu. Dlatego tutaj warto pamiętać o dwóch kwestiach:

 1. Wysokość magazynu,
 2. Wykorzystywany sprzęt do kompensacji.

Lokalizacja powierzchni magazynowej

Lokalizacja magazynu ma bardzo istotny wspływ na koszty magazynowania. Obiekty, które są położone bliżej obszarów miejskich oraz regionów, w których są położone centra dystrybucyjne, tym wyższa jest cena gruntów.

Koszty magazynowania są wyzwaniem dla przedsiębiorstwa

Każda firma dąży do tego, aby jak najbardziej obniżyć koszty magazynowania, zachowując jak największą jego wydajność. Działanie magazynu jet siatką naczyń połączonych — zmniejszenie kosztów w innym miejscu może spowodować ich wzrost w innym.

Zachowanie odpowiedniego bilansu w kosztach działalności wymaga przeprowadzenia dokładnych analiz oraz podejmowania dobrych strategicznych decyzji.

Podsumowanie

Koszty magazynowania mają ogromne znaczenie dla efektywności i rentowności przedsiębiorstwa. W artykule omówiliśmy różne aspekty kosztów magazynowania, takie jak koszty powierzchni magazynowej, koszty transportu, koszty obsługi zamówień, koszty usług dodatkowych i wiele innych. Pokazaliśmy również strategie zarządzania kosztami magazynowania, takie jak optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, redukcja nadmiarowych zapasów, inwestowanie w technologie wspomagające oraz monitorowanie danych i analiza kosztów. Dzięki skutecznemu zarządzaniu kosztami magazynowania przedsiębiorstwa mogą osiągnąć większą efektywność operacyjną, poprawić rentowność i zwiększyć konkurencyjność na rynku. Zrozumienie i kontrola kosztów magazynowania stanowi kluczowy element strategii logistycznej, który warto wdrożyć w działalności przedsiębiorstwa.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *